python计算文件的md5值实例

python如何计算文件的md5值呢?这篇文章介绍了较小文件处理方法与较大文件处理方法,有兴趣的可以试试

较小文件处理方法:

较小文件处理方法:

 

代码如下复制代码

 代码如下

importhashlib

importhashlib

importos

importos

defget_md5_01(file_path):

defget_md5_01(file_path):

md5=None

  md5=None

ifos.path.isfile(file_path):

  ifos.path.isfile(file_澳门新葡亰手机版,path):

f=open(file_path,rb)

    f=open(file_path,’rb’)

md5_obj=hashlib.md5()

    md5_obj=hashlib.md5()

md5_obj.update(f.read())

    md5_obj.update(f.read())

hash_code=md5_obj.hexdigest()

    hash_code=md5_obj.hexdigest()

f.close()

    f.close()

md5=str(hash_code).lower()

    md5=str(hash_code).lower()

returnmd5

  returnmd5

if__name__==__main__:

if__name__==”__main__”:

file_path=rD:/test/test.jar

  file_path=r’D:testtest.jar’

md5_01=get_md5_01(file_path)

  md5_01=get_md5_01(file_path)

print(md5_01)

  print(md5_01)

较大文件处理方法:

 

代码如下复制代码

较大文件处理方法:

importhashlib