php 正则表达式 取标题,关键词,内容代码

采集在现在的cms中都常常用到哦,下面我们就来看看关于php 正则表达式
取标题,关键词,内容代码源码哦。

//获取标题
  $inarr = array();
  preg_match(“/<title>(.*)</title>/isU”,$body,$inarr);
  if(isset($inarr[1]))
  {
   $redatas[‘title’] = $inarr[1];
  }

澳门新葡亰网站注册,//获取标题$inarr =
array();preg_match(/title(.*)/title/isU,$body,$inarr);if(isset($inarr[1])){$redatas[‘title’]
= $inarr[1];}

  //获取关键词
  $inarr = array();
  preg_match(“/<meta[s]+name=[‘”]keywords[‘”]
content=[‘”](.*)[‘”]/isU”,$body,$inarr);
  if(isset($inarr[1]))
  {
   $redatas[‘keywords’] = cn_substr(html2text($inarr[1]),30);
  }

//获取关键词$inarr =
array();preg_match(/meta[s]+name=[‘]keywords[‘]
content=[‘](.*)[‘]/isU,$body,$inarr);if(isset($inarr[1])){$redatas[‘keywords’]
= cn_substr(html2text($inarr[1]),30);}

  //获取摘要
  $inarr = array();
  preg_match(“/<meta[s]+name=[‘”]description[‘”]
content=[‘”](.*)[‘”]/isU”,$body,$inarr);
  if(isset($inarr[1]))
  {
   $redatas[‘description’] =
cn_substr(html2text($inarr[1]),$cfg_auot_description);
  }